אמנת חברות ושותפות בעסקטמוני

עסקטמוני הינו מיזם המאגד ומפתח מענים משותפים לקהילת העסקים והעצמאיים בשכונת קטמונים.
הוא פועל הודות לקרן ירושלים ע"י מרכז פאני קפלן, בשיתוף עם עיריית ירושלים: האגף לקידום עסקים, הרשות העירונית לתעסוקה, אגף קהילה, אגף הרווחה, רשות הצעירים, מעוף, מטי, פרזנטנס.
המיזם מתבסס על התאוריה של כלכלה מקומית מקיימת, הנותנת דגש על ההון הקהילתי המתפתח לצד ההון הכספי בקהילה/בשכונה.

א. מטרות המיזם

המיזם נועד לאחד בין בעלי העסקים והעצמאיים משכונת קטמונים בירושלים, הפועלים בשכונה ומחוץ לה, באופן שיאפשר שיתוף פעולה רצוני ביניהם. מטרת שיתוף הפעולה היא, קידום העסקים וצמיחתם, שיתוף בידע ובמאגר לקוחות, העצמה אישית ועסקית ובכך לשפר את מצבה של השכונה ושל התושבים המתגוררים בה. בנוסף, מטרת המיזם היא בניית חוסן קהילתי דרך קהילת העסקים.

ב. הרכב הצוות המוביל

הצוות המוביל מורכב מעסקים פעילים במיזם ואנשי מקצוע הפועלים בשיתוף פעולה. הצוות המוביל יורכב בחלוף הזמן מבעלי עסקים בלבד.

ג. סמכויות הצוות המוביל

לצורך הצלחת המיזם, הוקם צוות מוביל אשר אמון לעשות כל מה שימצא לנכון לשם השגת מטרות המיזם וניהול ענייניו בכפוף להתחייבויות החברים ובכפוף למגבלות הקבועות בחוק ובתקנון. חברי הצוות המוביל יהיו מוסמכים לחלק תפקידים בין פעילים בהנהלה ולהאציל סמכויות לאחרים.

ד. חברות בעסקטמוני

יוכל להתקבל כחבר בעסקטמוני כל בעל עסק שהינו תושב השכונה אשר עסקו ממוקם בשכונה או לחלופין עסקו ממוקם בשכונה והוא אינו מתגורר בה.

ה. התחייבות החברים

חבר במיזם מתחייב לקבל עליו את עקרונות אמנה זו כפי שיפורטו להלן.

ו. פקיעת החברות

חברותו של חבר במיזם תפקע במקרים הבאים:

 1. עם הפסקת הפעלת העסק.
 2. במקרה של יציאתו מחברות במיזם מרצונו החופשי.
 3. במקרה שוועדת ההיגוי מצאה לנכון להפסיק את חברותו מסיבה כלשהי הנוגעת לפעילותו במיזם.

ז. השירות שניתן במסגרת המיזם

המיזם יספק לחבריו:

 1. ימי עיון, הרצאות, סדנאות וכו' בתחומים הקשורים לעולם העסקי.
 2. אפשרות בדיקת זמינות ליווי משפטי ו/או עסקי אפשרי, הן בתשלום והן ללא תשלום. הנהלת המיזם לא יכולה להתחייב לספק את האמור בסעיף זה ומדובר בעניין שניתן לבדיקה
 3. חברות בדף פייסבוק משותף במסגרתו יוכלו חברי המיזם להחליף מידע אודות העסקים.
 4. הזמנה להשתתף באירועים אשר הצוות המוביל יזום או יקבל הזמנה אליהם.
 5. חברות במאגר מידע אודות העסקים החברים במיזם.
 6. חשיפה באתר האינטרנט של המיזם ובפלטפורמות שיווקיות נוספות.

ח. התחייבויות החברים

 1. חבר במיזם מתחייב לשמור על סודיות בכל הקשור למידע המגיע אליו במסגרת חברותו במיזם לגבי עסקים אחרים החברים בו.
 2. חבר במיזם מתחייב לשמור על עקרונות האמנה ולפעול להצלחת המיזם. חבר במיזם יזכה ליחס השווה ליחס שיינתן לכל חבר אחר במיזם, ללא כל אפליה. מובהר בזאת, כל חבר במיזם לא יכול להשמיע כל טענה ו/או דרישה בעניין שירות מסויים אשר ניתן לחבר אחר במיזם ומוסכם כי מלבד השירות הכללי שכל חברי המיזם זכאים ליהנות ממנו, כל חבר במיזם יוכל לפנות בבקשה לקבלת שירות מסויים שניתן במסגרת המיזם, אם הדבר אפשרי.
 3. החברות במיזם כרוכה בתשלום שנתי אשר יקבע ע"י הצוות המוביל מעת לעת.
 4. חבר אשר אינו ממלא אחר חובותיו במיזם יהיה מנוע מלקבל ו/או להשתמש בזכויות הנובעות מחברותו.
 5. חברי המיזם מתחייבים לתרום לכל הניתן לקידום המיזם ולהשתתף במיזם באופן פעיל.

ט. פרסום

החברים מסכימים בזאת כי הנהלת המיזם והצוות המוביל יפעלו לפרסם את המיזם ואת הפעילות במסגרתו באמצעי התקשורת ובפני רשויות מקומיות וארציות וזאת במטרה לקדם את פעילות המיזם וחבריו.

החברים מתחייבים לשתף פעולה עם הפרסום וההכנה אליו וכן מוותרים בזאת על כל טענה בענין הגנת הפרטיות ו/או חשיפת מידע עסקי ו/או כל טענה אחרת הנוגעת לפרסום ומסמיכים בזאת את הנהלת המיזם והצוות המוביל לפעול בהתאם.

י. אתר אינטרנט

הוקם אתר אינטרנט ודף פייסבוק, שבו ניתן להתעדכן בפעילות במיזם ובחברים בו. כל האמור באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק יהיה ברוח אמנה זו.

כ. סיום פעילות המיזם

ידוע לחברים כי הפעילות במיזם עשויה להיפסק או להסתיים בכל זמן. הודעה על כך תימסר לחברים מראש.

עם הפסקת פעילות המיזם לא יהיה לחבר במיזם טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לפעילות שהתקיימה או שהובטח כי תתקיים במיזם ו/או ביחס לכל מידע ו/או עניין ו/או נושא אליו נחשפו החברים במסגרת המיזם.

 (הוכן ונכתב על ידי הקליניקה לכלכלה קהילתית באוניברסיטה העברית)